Regulamin Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i „Journal of Ultrasonography” za najlepszą pracę opublikowaną w kwartalniku „Journal of Ultrasonography”

 

 1. Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Redakcji „Journal of Ultrasonography” (zwanych dalej Organizatorem) ustanawia się coroczną Nagrodę, której celem jest promowanie osiągnięć z zakresu ultrasonografii.
 2. Nagroda ma charakter cykliczny i jest przyznawana corocznie za najlepszy artykuł opublikowany na łamach „Journal of Ultrasonography” w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.
 3. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach wiekowych: 1) do 35. roku życia; 2) powyżej 35. roku życia. O zakwalifikowaniu artykułu do danej kategorii decyduje wiek pierwszego autora w momencie przedłożenia pracy do druku.
 4. Przesłanie pracy do Redakcji „Journal of Ultrasonography” celem jej opublikowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie. Autorzy poświadczają akces, wskazując odpowiednią kategorię wiekową w Liście przewodnim/Cover letter – do pobrania ze strony www.jultrason.pl/index.php/informacje-dla-autorow.
 5. Nagrodę w wysokości 1000 złotych (netto) otrzymuje pierwszy Autor pracy.
 6. Laureatów wybiera Kapituła Nagrody, w której zasiadają: Przewodniczący Kapituły, którym jest Redaktor Naczelny czasopisma „Journal of Ultrasonography”, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, członkowie PTU oraz osoby reprezentujące redakcję kwartalnika – Wydawca oraz Redaktor Prowadzący.
 7. W procesie oceny Kapituła bierze pod uwagę poziom naukowy, innowacyjność, znaczenie artykułu dla rozwoju wiedzy, edytorski i językowy poziom pracy, sposób prezentacji wyników oraz znajomość literatury przedmiotu.
 8. Do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Kapituła wyłania finalistów w dwóch kategoriach wiekowych, po czym następuje głosowanie. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący należy do Przewodniczącego Kapituły.
 9. W wyjątkowych przypadkach Kapituła może wnioskować o nagrodzenie więcej niż jednego artykułu w danej kategorii wiekowej.
 10. Wyniki konkursu za dany rok kalendarzowy będą podane do publicznej wiadomości w pierwszym numerze „Journal of Ultrasonography” w roku następnym oraz na stronach internetowych PTU i JoU (www.usgptu.waw.plwww.jultrason.pl).
 11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Laureaci udostępnią Organizatorowi dane osobowe niezbędne do celów podatkowych.
 13. Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 roku nr 51, poz. 307 ze zm.) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% Nagrody zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2) powyższej ustawy. Podatek opłaca Organizator, pełniący rolę płatnika podatku dochodowego.
 14. Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na wskazany rachunek lub w gotówce (do uzgodnienia z Laureatem) w terminie do 30 dni od przyznania Nagrody.
 15. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne oraz Redakcja „Journal of Ultrasonography” zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organizatora.