Ultrasonografia point-of-care w trakcie wykonywania misji ratunkowych na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
J Ultrason 2014; 14: 414–420
DOI: 10.15557/JoU.2014.0043
STRESZCZENIE

Ukierunkowane badanie ultrasonograficzne (point-of-care ultrasound) jest coraz powszechniej stosowane w opiece przedszpitalnej. Zastosowanie ultrasonografii w medycynie ratunkowej umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki różnicowej, identyfikację najważniejszych stanów zagrożenia życia i natychmiastowe wdrożenie ukierunkowanego leczenia. Wykonanie przedszpitalnego badania ultrasonograficznego wraz z jego interpretacją może poprawić dokładność diagnostyczną i tym samym wpłynąć na zmniejszenie śmiertelności. W niniejszej pracy przedstawiono doświadczenia własne autorów, dotyczące wykorzystania przenośnego, podręcznego aparatu ultrasonograficznego w trakcie wykonywania misji ratunkowych na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykorzystanie ultrasonografu w ramach służby śmigłowcowej daje możliwość pełnej profesjonalnej oceny stanu zdrowia pacjenta i pozwala na dotarcie pacjenta do ośrodka o najlepszym w danej sytuacji stopniu referencyjności.

Słowa kluczowe: ratownictwo, śmigłowcowa służba ratownictwa medycznego, ultrasonografia w stanach zagrożenia życia