Parametry biometryczne płodu: wykresy odniesienia dla nieselektywnej populacji ryzyka z Uberaby w Brazylii
J Ultrason 2017; 17: 23–29
DOI: 10.15557/JoU.2017.0003
STRESZCZENIE

Cel: Stworzenie wykresów odniesienia dla parametrów biometrycznych płodu dla nieselektywnej populacji ryzyka z Uberaby w południowo-wschodniej Brazylii. Metodologia: Retrospektywne badanie przekrojowe przeprowadzono w grupie 5656 nieselektywnych kobiet w zagrożonej ciąży pojedynczej pomiędzy 14. a 41. tygodniem. Badania ultrasonograficzne zostały wykonane w trakcie rutynowych wizyt w 2. i 3. trymestrze. Wymiar dwuciemieniowy obliczono na poziomie wzgórza i jamy przegrody przezroczystej. Obwód głowy został zmierzony zgodnie z następującym wzorem: obwód głowy = 1,62 × (wymiar dwuciemieniowy + obwód czołowo-potyliczny). Obwód brzucha zmierzono przy użyciu wzoru: obwód brzucha = (wymiar przednio-tylny + poprzeczny wymiar brzucha) × 1,57. Długość trzonu kości udowej ustalono na podstawie najdłuższej osi kości udowej, bez uwzględnienia dalszej nasady kości udowej. Szacowana waga płodu została otrzymana przez zastosowanie wzoru Hadlocka. Wykonano regresje wielomianowe w celu otrzymania najlepszego modelu, który będzie pasował do każdego parametru biometrycznego płodu, jako funkcji wieku ciążowego. Wyniki: Średnia, standardowe odchylenie, minimalny i maksymalny wymiar dwuciemieniowy (cm), obwód głowy (cm), obwód brzucha (cm), długość trzonu kości udowej (cm) i długość trzonu kości udowej (g) wynosiły odpowiednio: 6,9 ± 1,9 (2,3 – 10,5), 24,51 ± 6,61 (9,1 – 36,4), 22,8 ± 7,3 (7,5 – 41,1), 4,9 ± 1,6 (1,2 – 8,1) oraz 1365 ± 1019 (103 – 4777). Regresje wielomianowe drugiego stopnia pomiędzy ocenianymi parametrami oraz wiek ciążowy pozwoliły na otrzymanie odpowiednio następujących wzorów: wymiar dwuciemieniowy = –4,044 + 0,540 × wiek ciążowy – 0,0049 × wiek ciążowy² (R² = 0,97), obwód głowy = –15,420 + 2,024 × wiek ciążowy – 0,0199 × wiek ciążowy² (R² = 0,98), obwód brzucha = –9,579 + 1,329 × wiek ciążowy – 0,0055 × wiek ciążowy² (R² = 0,97), długość trzonu kości udowej = –3,778 + 0,416 × wiek ciążowy – 0,0035 × wiek ciążowy² (R² = 0,98) i szacowana waga płodu = 916 – 123 × wiek ciążowy + 4,70 × wiek ciążowy² (R² = 0,96). Wnioski: W efekcie badań stworzono wykresy odniesienia dla parametrów biometrycznych płodu dla nieselektywnej populacji ryzyka z Uberaby w południowo-wschodniej Brazylii.

Słowa kluczowe: wymiar dwuciemieniowy, obwód brzucha, długość trzonu kości udowej, szacowana masa ciała płodu, wykresy odniesienia