Prospektywna analiza powtarzalności i odtwarzalności oceny obrazów ultrasonograficznych guzków tarczycy
J Ultrason 2019; 19: 198–206
DOI: 10.15557/JoU.2019.0030
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem badania była ocena powtarzalności, odtwarzalności oraz dokładności oceny ultrasonograficznej guzków tarczycy z zastosowaniem opisowego leksykonu. Materiał i metody: Prospektywnie oceniono 20 guzków u 18 pacjentów w obrazowaniu w trybie B-mode, z zastosowaniem kolorowego dopplera i sonoelastografii. Obrazy 20 guzków tarczycy zostały zduplikowane, ponumerowane, ułożone losowo oraz ocenione niezależnie przez pięciu radiologów. Do ewaluacji stopnia zgodności wyników uzyskanych przez tego samego i przez różnych obserwatorów zastosowano współczynnik κ Cohena i współczynnik κ Fleissa. Wyniki: W przypadku wszystkich obserwatorów średnie wartości współczynnika dokładności dla wszystkich cech ultrasonograficznych zawierały się w przedziale od 82,7 do 87,8%. W przypadku obrazowania w trybie B-mode i sonoelastografii wartości współczynnika dokładności wynosiły odpowiednio 65,0–100% oraz 47,4–86,8%. Współczynnik powtarzalności oceny dla trzech z pięciu radiologów osiągnął wartość prawie doskonałą (wartość κ wynosiła od 0,81 do 0,86), a w przypadku pozostałych dwóch radiologów odnotowano wysoką zgodność. Wartości κ dla odtwarzalności oceny wynosiły od 0,61 w przypadku makrozwapnień (wysoka zgodność) do 0,33 dla oceny sonoelastografii (dobra zgodność). Wnioski: Wyniki sugerują stosunkowo dobrą odtwarzalność oraz doskonałą powtarzalność wyników w ocenie guzków tarczycy w skali szarości oraz dobrą zgodność w przypadku elastografii odkształceń względnych.

Słowa kluczowe: zmienność odtwarzalności, zmienność powtarzalności, pomiar, guzek tarczycy, ultrasonografia, sonoelastografia