Zastosowanie stabilizatora sondy w celu zmniejszenia przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów USG podczas rutynowej diagnostyki echokardiograficznej
J Ultrason 2019; 19: 193–197
DOI: 10.15557/JoU.2019.0029
STRESZCZENIE

Wstęp: Echokardiografia stanowi istotny element oceny pacjentów z chorobami układu krążenia. Jednak powtarzanie manewrów przez operatorów aparatu ultrasonograficznego wiąże się z wysokim ryzykiem urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Cel badania: Celem badania było określenie stopnia, w jakim stabilizator sondy może ograniczyć liczbę powtarzanych manewrów. Materiał i metody: Badana populacja składała się z 31 pacjentów płci męskiej, skierowanych na rutynowe przezklatkowe badanie echokardiograficzne. Warunkiem włączenia do badania było uzyskanie dobrego okna akustycznego w projekcji koniuszkowej. W pierwszej kolejności rejestrowano standardowe obrazy i pomiary w projekcji koniuszkowej bez użycia stabilizatora sondy. Następnie te same obrazy i pomiary w projekcji koniuszkowej rejestrowano z zastosowaniem stabilizatora. W trakcie całej procedury rejestrowano stopień odwiedzenia barku oraz aktywność mięśnia zginacza i mięśnia prostownika prawego przedramienia. W tym celu do prawego przedramienia przytwierdzono czujnik EMG, natomiast do prawej łopatki żyroskop. Wyniki: Skrajne odwiedzenie barku prawego (>30˚) występowało przez 58% czasu trwania badania przy użyciu stabilizatora i przez 98% bez jego użycia (p <0,01). Aktywność mięśnia prostownika ramienia prawego wynosiła 42% z użyciem stabilizatora i 60% bez użycia stabilizatora (p = 0,04). W przypadku mięśnia zginacza wartości procentowe wynosiły odpowiednio 47% i 87% (p <0,01). Zastosowanie stabilizatora nie miało wpływu na czas niezbędny do akwizycji obrazu (odpowiednio 308 sekund vs 309 sekund, p = 0,46). Wnioski: W niniejszym badaniu wykazano, że zastosowanie stabilizatora podczas akwizycji obrazów w projekcji koniuszkowej podczas rutynowego przezklatkowego badania echokardiograficznego zmniejsza całkowity czas odwodzenia barku oraz udział mięśni przedramienia prawego, przy jednoczesnym braku wpływu na czas akwizycji.

Słowa kluczowe: echokardiografia, ból mięśniowo-szkieletowy, innowacje technologiczne