Zmiany w echostrukturze nerek u nigeryjskich pracowników przewlekle narażonych na kontakt z ciekłymi paliwami ropopochodnymi
J Ultrason 2020; 20: e18–e23
DOI: 10.15557/JoU.2020.0004
STRESZCZENIE

Wstęp: Narażenie na kontakt z węglowodorami wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju przewlekłej choroby nerek. Ultrasonografia, będąca nieinwazyjną metodą obrazowania, dostarcza bardzo ważnych informacji dotyczących morfologii nerek. Cel badania: Celem niniejszego badania była ultrasonograficzna ocena wpływu przewlekłego narażenia na kontakt z produktami ropopochodnymi na nerki u osób narażonych na styczność z tymi substancjami. Materiał i metody: Było to prospektywne badanie przekrojowe obejmujące 415 pracowników przewlekle narażonych na kontakt z paliwami ropopochodnymi, przeprowadzone na terenie miasta Enugu. Do badanej grupy włączono 164 pracowników obsługujących stacje paliw, 175 mechaników samochodowych oraz 76 kierowców cystern benzynowych w wieku 20–65 lat. W celu dokonania oceny stanu nerek u tych przewlekle narażonych osób przeprowadzono badanie ultrasonograficzne oraz oznaczenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, a uzyskane wyniki porównano z wynikami u nienarażonych na kontakt z tymi substancjami i dopasowanych pod względem wieku osób z grupy kontrolnej. Wyniki: U 21 osób z grupy badanej zaobserwowano zwiększoną echogeniczność nerek, przy czym wyniki te różniły się istotnie (p < 0,05) od wyników uzyskanych w grupie kontrolnej. Wnioski: Wyniki badania wskazują na to, że przewlekłe narażenie na kontakt z paliwami ropopochodnymi wpływa negatywnie na echostrukturę nerek oraz że badanie ultrasonograficzne może być użytecznym, nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym do rutynowego stosowania w ocenie nefropatii wywołanych przez substancje ropopochodne.

Słowa kluczowe: zmiany w echostrukturze nerek, ultrasonografia, narażenie, ropopochodne paliwa ciekłe