Regulamin ogłaszania prac

Przygotowanie prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków
Oświadczenie o przestrzeganiu praw ludzi i zwierząt
Świadoma zgoda na udział w badaniu
Deklaracja dotycząca konfliktu interesów
Układ prac
Przesyłanie prac do Redakcji
Procedura recenzowania
Prawa autorskie

Journal of Ultrasonography” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).
Celem czasopisma jest promowanie ultrasonografii w środowisku lekarzy różnych specjalności oraz przedstawianie aktualnego stanu wiedzy i wyników badań oryginalnych z wykorzystaniem ultrasonografii.

W czasopiśmie publikowane są:

 • prace oryginalne;
 • prace poglądowe;
 • opisy przypadków;
 • doniesienia wstępne – opisujące wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne;
 • listy do redakcji – przedstawiające uzasadnione autorskie opinie na dany temat, zalecenia dla praktyki klinicznej;
 • prezentacje wideo – w formie płyty CD dołączonej do danego numeru „Journal of Ultrasonography”, z komentarzem przygotowanym zgodnie z zasadami publikowania pracy oryginalnej lub opisu przypadku.

Redakcja zachęca także do nadsyłania krótkich materiałów (do 500 słów i do 10 pozycji piśmiennictwa), które będą publikowane w następujących działach:

 • spostrzeżenia ekspertów – nt. nowych kryteriów, nowych głowic, nowych technik badania itp.;
 • pomyłki ultrasonograficzne – opisujące niepowodzenia diagnostyczne;
 • komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów.

Oprócz wersji drukowanej na stronie internetowej „Journal of Ultrasonography” zamieszczane są informacje i doniesienia o charakterze interdyscyplinarnym i praktycznym, m.in. listy do redakcji, streszczenia ze zjazdów i konferencji, recenzje książek. Materiał o tym charakterze należy nadsyłać na adres: office@jultrason.pl, w formacie programu MS Word (*.doc lub *.docx).
Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym w języku polskim i angielskim.

Przygotowanie prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków

Prace przesyłane do „Journal of Ultrasonography” należy przygotować w programie MS Word, stosując czcionkę 12 punktów (np. Arial, Times New Roman) i podwójny odstęp między wierszami. Objętość publikacji (tzn. samego tekstu, bez strony tytułowej, bez streszczenia, bez spisu piśmiennictwa i rycin) nie może przekraczać: w przypadku pracy poglądowej 3000 słów, pracy oryginalnej – 2000 słów, opisu przypadku – 1000 słów, doniesienia wstępnego – 1200 słów, listu do redakcji – 1500 słów.

Miary i miana należy stosować zgodnie z międzynarodowym systemem jednostek miar (SI).
Skróty należy wyjaśniać przy pierwszym ich użyciu w tekście. Nie można zamieszczać skrótów w streszczeniu.
Nie należy umieszczać rycin i tabel w tekście pracy, a jedynie zaznaczyć w artykule ich docelową lokalizację, dla przykładu: (ryc. 1), (tab. 1).
Spis rycin należy przygotować na oddzielnej stronie (po spisie piśmiennictwa), a tabele umieścić na końcu pracy, za spisem rycin, każdą na oddzielnej stronie. Numer arabski tabeli i jej tytuł znajdują się powyżej tabeli. Pod tabelą, w stopce, należy zamieścić wyjaśnienie użytych skrótów. Akceptowane do druku będą jedynie wysokiej jakości ryciny, tj. w formacie *.eps, *.ai, *.tif, *.bmp lub *.jpg, o rozdzielczości 300 dpi, szerokości 8 cm (kolumna) lub 16 cm (dwie kolumny). Zdjęcia kolorowe należy wykonać w CMYK, wykresy w programach Word, Power Point lub Excel. Nie należy stosować napisów na zdjęciach, a jedynie oznaczenia symboliczne, np. strzałki, krzyżyki, groty, które muszą być dostatecznie duże i czytelne. Ich wyjaśnienia należy zamieścić w podpisie ryciny.

W przypadku złożenia do redakcji rycin opublikowanych w innym czasopiśmie wymagana jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich na ich ponowne wykorzystanie.

Autorzy są zobowiązani dołączyć do artykułu List przewodni, w którym pierwszy Autor w imieniu Współautorów oświadcza, iż praca nie została równocześnie złożona lub jej istotna część nie została opublikowana w innym czasopiśmie. Po podpisaniu należy go zeskanować i przesłać jako załącznik mailem.

Oświadczenie o przestrzeganiu praw ludzi i zwierząt

Wszystkie badania eksperymentalne z udziałem osób lub na zwierzętach wymagają zgody komisji bioetycznej (w odniesieniu do badań medycznych z udziałem ludzi Autorów obowiązują zasady zawarte w Deklaracji Helsińskiej, a w odniesieniu do doświadczeń na zwierzętach – wytyczne Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and Education, wydane przez New York Academy of Sciences – Ad Hoc Committee on Animal Research).
Zdanie nt. uzyskania zgody komisji biotycznej i jej numer należy zamieścić w podrozdziale Materiał i metoda.

Świadoma zgoda na udział w badaniu

W przypadku badań z udziałem osób konieczna jest ich pisemna świadoma zgoda na udział w badaniu. Zdanie stwierdzające, iż pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu, należy zamieścić w podrozdziale Materiał i metoda, zgodnie z zasadami World Medical Association – Deklaracją Helsińską. W tekście pracy i w materiale ilustracyjnym (ryciny, tabele) nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.

Deklaracja dotycząca konfliktu interesów

W przypadku istnienia konfliktu interesów w Liście przewodnim należy także wyjaśnić źródło finansowania pracy (np. numer i tytuł grantu). Informacje o konflikcie interesów oraz podziękowania należy zamieścić na końcu artykułu, bezpośrednio przed spisem piśmiennictwa.
W przypadku braku konfliktu interesów należy zawrzeć w pracy zdanie:
Autorzy nie zgłaszają żadnych finansowych ani osobistych powiązań z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na treść publikacji oraz rościć sobie prawo do tej publikacji (przykład).

Układ prac

Strona tytułowa – pierwsza strona publikacji – zawiera tytuł pracy, pełne imiona i nazwiska Autorów, ich miejsca pracy, w tym nazwę ośrodka, miasto i kraj (w języku angielskim). Kolejne cyfry arabskie umieszczone po nazwisku jako przypis górny wskazują afiliację, np. Agata Kowalska1, Justyna Nowak2:
1 Department of Radiology, Medical University...
2 Department of Imaging Diagnostics, Hospital...
Poniżej afiliacji należy zamieścić Adres do korespondencji, zawierający pełne dane osoby upoważnionej do korespondencji wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym, elektronicznym i numerem telefonu (w języku angielskim).
Streszczenie – druga strona publikacji – powinno zawierać: w pracy oryginalnej i poglądowej minimum 200, a maksimum 250 słów, w opisie przypadku i doniesieniu wstępnym minimum 100, a maksimum 150 słów. Układ streszczenia pracy oryginalnej i doniesienia wstępnego: cel, materiał i metoda, wyniki, wnioski. W przypadku pozostałych rodzajów publikacji taki układ nie obowiązuje. W streszczeniu opisu przypadku oprócz celu i krótkiego opisu historii choroby należy zawrzeć konkluzję – informację o znaczeniu klinicznym prezentowanego przypadku. W streszczeniu nie stosuje się skrótów. Poniżej streszczenia należy zamieścić 3–5 słów kluczowych, opierając się na katalogu Index Medicus – Medical Subject Headings.
Wstęp – opis dotychczasowej wiedzy na dany temat, który kończy przedstawienie celu pracy.
Materiał i metoda – opis badanej grupy pacjentów, aparatury, jakiej użyto do wykonania badania, oraz zastosowanej metody statystycznej. W tym podrozdziale należy zaznaczyć, iż uzyskano pisemną zgodę pacjentów na przeprowadzenie badania oraz – w przypadku badań eksperymentalnych – zgodę komisji bioetycznej.
Wyniki – przedstawione w sposób zwięzły, najlepiej w formie tabel lub diagramów.
Omówienie – interpretacja własnych wyników w konfrontacji z doniesieniami w literaturze.
Wnioski – sformułowane przejrzyście, w formie jednego lub kilku zdań.
Informacja o konflikcie interesów – zdanie dotyczące źródła finansowania lub informacja o braku konfliktu.
Podziękowania – dla osób, które przyczyniły się do powstania publikacji.
Spis piśmiennictwa – spis prac cytowanych w publikacji, uporządkowanych według kolejności cytowań. Jako odnośniki należy stosować cyfry arabskie, umieszczone w półkolistych nawiasach, bez spacji między przecinkiem a kolejnym numerem. W pracach oryginalnych i poglądowych można się powoływać maksymalnie na 30 pozycji piśmiennictwa, w opisach przypadków, doniesieniach wstępnych, listach do redakcji i innych wymienionych na wstępie krótkich (do 500 słów) formach publikacji – na 10 pozycji. Skróty nazw czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Jeżeli cytowana praca ma nie więcej niż sześciu Autorów, należy wyszczególnić wszystkich. W przypadku większej liczby Autorów wystarczy podać nazwiska pierwszych sześciu i dopisek et al. Prosimy o przestrzeganie znaków interpunkcji, tj. kropek, dwukropków, spacji itp.
Przykłady cytowań:

 • artykuł:
  1. Konarzewska A, Rzepecka-Wejs L, Korzon-Burakowska A: Ultrasound-diagnosed bone and joint destruction as a typical image in advanced Charcot arthropathy – case report. J Ultrason 2012; 12: 226–232.
  2. Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec-Sobieszek M, Kwiatkowska B, Zaniewicz-Kaniewska K et al.: The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part I: Formation of inflammatory infiltrates within the synovial membrane. J Ultrason 2012; 12: 202–213.
   
 • prace opublikowane jedynie z numerem DOI:
  Sakai T, Matsusaki T, Abu-Elmagd K, Amesur N, Thaete FL, Zak MF et al.: The role of ultrasonography in determining central venous patency in patients undergoing bowel transplantation. Clin Transplant 2011. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2011.01533.x.
   
 • książka:
  Greenspan A, Jundt G, Remagen W: Differential Diagnosis in Orthopaedic Oncology. Vol. 2, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007.
   
 • rozdział w książce:
  Wieczorek AP, Woźniak MM, Stankiewicz A: Ultrasonography. In: Santoro GA, Wieczorek AP, Bartram CI (eds.): Pelvic Floor Disorders: Imaging and Multidisciplinary Approach to Management. Springer, Dordrecht 2010: 175–187.

Spis rycin – zamieszczony za spisem piśmiennictwa, na kolejnej stronie, z użyciem numeracji arabskiej.
Tabele – każda na oddzielnej stronie, w nagłówku numer tabeli i jej tytuł, pod tabelą w formie przypisów wyjaśnienia skrótów zastosowanych w tabeli.

Przesyłanie prac do Redakcji

Prace są publikowane w „Journal of Ultrasonography” w języku polskim i angielskim. Do Redakcji należy przesłać pracę w języku angielskim, w języku polskim lub w obydwu językach, pod warunkiem że praca została przetłumaczona profesjonalnie.
Pracę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@jultrason.pl, załączając następujące załączniki:

1. Strona tytułowa (z danymi Autorów oraz adresem do korespondencji).
2. Artykuł (streszczenie, słowa kluczowe, tekst pracy, spis rycin i tabel).
3. Ryciny – każdą oddzielnie, zapisane w oddzielnych plikach, np. Rys.1.tif.
4. List przewodni.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie opiera się na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanych w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Prace zgłaszane do publikacji w „Journal of Ultrasonography” są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Zakłada się, że wszyscy Współautorzy zgadzają się na publikację zgłoszonej pracy i że podpis Autora odpowiedzialnego za korespondencję potwierdza zgodę pozostałych Współautorów.
Prace zgłoszone do publikacji są najpierw oceniane pod względem formalnym przez Redaktora Prowadzącego. Prace niepełne albo niespełniające wymogów są odsyłane do Autorów z prośbą o ich poprawienie.

Prace spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie. Każda praca jest rejestrowana pod konkretnym numerem, a następnie przesyłana do oceny dwóm niezależnym Recenzentom – uznanym specjalistom w dziedzinie, której dotyczy artykuł, spoza jednostki, w której afiliowani są Autorzy artykułu, niepozostającym z nimi w konflikcie interesów (podległość zawodowa, pokrewieństwo, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

Redakcja „Journal of Ultrasonography” stosuje model recenzji typu double-blind review, tzn. Autorom nie są ujawniane nazwiska Recenzentów i odwrotnie – Recenzenci nie znają tożsamości Autorów i pozostałych Recenzentów. Niemniej w trosce o jawność i transparentność procedury redakcja w pierwszym numerze w danym roku kalendarzowym, a także na stronie internetowej czasopisma publikuje listę wszystkich Recenzentów oceniających prace w minionym roku kalendarzowym. Proces recenzowania trwa 2 tygodnie. Recenzenci przedstawiają merytoryczne uzasadnienie oceny pracy i wyrażają jednoznaczną opinię na jej temat, wybierając jedną z poniższych możliwości:

 • praca nadaje się do druku bez dokonywania poprawek;
 • praca nadaje się do druku po dokonaniu niewielkich poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji;
 • praca nadaje się do druku po jej przeredagowaniu zgodnie z uwagami Recenzenta i po ponownej recenzji pracy;
 • praca nie nadaje się do druku.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Recenzentów artykuł zostaje skierowany do druku. W przypadku rozbieżności w ocenie Redaktor Naczelny prosi o opinię trzeciego Recenzenta. Cały cykl redakcyjny nie przekracza trzech miesięcy.

Prawa autorskie

„Journal of Ultrasonography” jest czasopismem otwartym (open journal), dostępnym w postaci elektronicznej – m.in. na stronie czasopisma www.jultrason.pl – bez opłat i innych barier, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) – CC BY-NC-ND (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów). Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Decydując się na publikację artykułu w „Journal of Ultrasonography”, autor wyraża zgodę na udostępnienie go na powyższych zasadach oraz gwarantuje, że artykuł nie narusza praw osób trzecich.