Płodność uzyskana po usunięciu polipów wewnątrzmacicznych pod kontrolą sonohisterografii u kobiet z niepłodnością nieznanego pochodzenia
J Ultrason 2019; 19: 113–119
DOI: 10.15557/JoU.2019.0016
ABSTRACT

Cel: Ocena wpływu usunięcia niepodejrzanych onkologicznie polipów zobrazowanych za pomocą sonohisterografii na kliniczny odsetek ciąż u kobiet z niewyjaśnioną niepłodnością. Metodologia: Prospektywne kontrolne badania przypadków były prowadzone od 1 października 2016 do 30 września 2018 roku w Aziz Medical Center w Karaczi. Kobiety z niepodejrzanymi onkologicznie polipami widocznymi w sonohisterografii, u których rozpoznano niepłodność niewiadomego pochodzenia, sklasyfikowano jako grupa badana (grupa A). Zaproponowano im usunięcie polipów pod kontrolą USG i w znieczuleniu ogólnym. W tym czasie powtórzono ultrasonografię z użyciem soli fizjologicznej, aby zapewnić ich całkowite usunięcie (modyfikacja Izhara). Osoby z niepodejrzanymi polipami uwidocznionymi w sonohisterografii, które odmówiły interwencji, zostały sklasyfikowane jako grupa kontrolna (grupa B). Obie grupy obserwowano przez jeden rok. Głównym wskaźnikiem skuteczności było potwierdzenie u kobiety ciąży klinicznej, tj. bicia serca płodu widoczne w badaniu przezpochwowym w okresie obserwacji. Wyniki: W okresie badania ciąże uzyskano u 37 z 92 kobiet z grupy A (40,2%) oraz 10 z 92 pacjentek z grupy kontrolnej (B) (10,9%). Tym samym wykazano, że polipektomia czterokrotnie zwiększyła szanse poczęcia (p <0,001). Średni czas do zapłodnienia był również znacząco niższy u pacjentek z grupy badanej niż w grupie kontrolnej (9,26 ± 3,928 miesiąca vs. 11,33 ± 2,07 miesiąca, p <0,001). Skumulowany odsetek ciąż był istotnie wyższy w grupie po przeprowadzonej polipektomii (analiza przeżycia – log-rank test; p <0,001). Czas trwania niepłodności (p = 0,007), pozycja polipa (p = 0,049) i polipektomia (p <0,001) wpłynęły na odsetek ciąż. Wnioski: Nasze badanie wykazało korzystny wpływ usuwania polipów. Prawdopodobieństwo spontanicznego poczęcia po polipektomii wzrasta czterokrotnie.

Key words: polipy, odsetek ciąż klinicznych, niepłodność niewiadomego pochodzenia