Śródoperacyjna zmiana sposobu postępowania na podstawie obrazu ultrasonograficznego przyzwojaka pęcherza moczowego – opis przypadku
J Ultrason 2019; 19: 165–170
DOI: 10.15557/JoU.2019.0025
ABSTRACT

Opis przypadku dotyczy 69-letniej pacjentki zakwalifikowanej do przezcewkowej resekcji pierwotnego guza pęcherza moczowego. Ponieważ obraz cystoskopowy nie odpowiadał typowemu nowotworowi przejściowonabłonkowemu, wykonano śródoperacyjne ultrasonograficzne badanie przezodbytnicze, na którego podstawie wysnuto podejrzenie przyzwojaka pęcherza. Odstąpiono od próby leczenia endoskopowego. Pacjentkę skierowano do dalszej diagnostyki, a następnie, z powodu podejrzenia guza chromochłonnego naciekającego pozapęcherzowo, zakwalifikowano do operacji otwartej. Ze względu na lokalizację i zasięg nowotworu oraz uwarunkowania ogólnoustrojowe przeprowadzono radykalną cystektomię oraz ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu metodą Brickera. Pooperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło chromochłonny charakter nowotworu pęcherza.

Key words: przyzwojak pęcherza moczowego, sonocystoskopia, ultrasonografia śródoperacyjna, ultrasonografia trójwymiarowa