Prace w „Journal of Ultrasonography” są publikowane w języku polskim i angielskim. Do Redakcji należy przesłać pracę w języku angielskim, w języku polskim lub w obydwu językach, pod warunkiem że praca została przetłumaczona profesjonalnie.

Pracę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@jultrason.pl, załączając następujące załączniki:

  1. Strona tytułowa (z danymi Autorów oraz adresem do korespondencji).
  2. Artykuł (streszczenie, słowa kluczowe, tekst pracy, spis rycin i tabel).
  3. Ryciny – każdą oddzielnie, zapisane w oddzielnych plikach, np. Ryc.1.tif.
  4. List przewodni.