Ocena przydatności ultrasonografii 3D centralnego układu nerwowego u noworodków i niemowląt w ocenie krwawienia wewnątrzczaszkowego i jego następstw w badaniu przez ciemiączko przednie
Journal of Ultrasonography 2013; 13: 408–417
DOI: 10.15557/JoU.2013.0043
STRESZCZENIE

Ultrasonografia centralnego układu nerwowego, a szczególnie obrazowanie przez ciemiączko przednie, ze względu na możliwość wykonania badania przy łóżku pacjenta lub też w inkubatorze jest najczęściej stosowaną metodą diagnostyczną u noworodków i niemowląt z problemami neurologicznymi. Jednak pomimo powszechnego zastosowania metoda ta ma pewne ograniczenia. Są nimi płaszczyzny przekroju struktur mózgowia możliwe do uzyskania w obrazowaniu przez ciemiączko przednie. Celem pracy jest ocena przydatności ultrasonografii trójwymiarowej centralnego układu nerwowego u noworodków i niemowląt w ocenie krwawienia wewnątrzczaszkowego i jego następstw w badaniu przez ciemiączko przednie. Badaniami objęto 283 pacjentów leczonych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, u których istniały wskazania do badania przezciemiączkowego mózgu. Badanie ultrasonograficzne centralnego układu nerwowego w opcji dwu- i trójwymiarowej przeprowadzono u 283 pacjentów w wieku od 1 dnia do 18 miesięcy (średnio 2 miesiące). W badaniu ultrasonograficznym trójwymiarowym otrzymano 254 wyniki badań mające wartość diagnostyczną. Liczba zmian patologicznych wykrywanych w badaniu ultrasonograficznym była znamiennie statystycznie większa (p = 0,007) w badaniu ultrasonograficznym trójwymiarowym. W badaniach własnych największa czułość i istotna statystycznie przewaga metody trójwymiarowej nad dwuwymiarową dotyczyła krwawień do układu komorowego i krwawień wewnątrzmózgowych. Nowe techniki badania ultrasonograficznego, a wśród nich trójwymiarowego, niewątpliwie zwiększyły możliwości diagnostyczne ultrasonografii, zachowując przy tym wszystkie jej zalety.

Słowa kluczowe: ultrasonografia centralnego układu nerwowego, ciemiączko przednie, badanie ultrasonograficzne trójwymiarowe, krwawienia do układu komorowego, niemowlęta