Tłuszcz wewnątrzbrzuszny. Część III. Zmiany nowotworowe tkanki tłuszczowej
J Ultrason 2016; 16: 145–154
DOI: 10.15557/JoU.2016.0016
STRESZCZENIE

W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu różnorodnych zmian nowotworowych umiejscowionych pozanarządowo w tłuszczu wewnątrzbrzusznym, dających się obrazować ultrasonograficznie. Zmiany te podzielono na pięć grup. Pierwsza to pierwotne nowotwory łagodne zawierające adipocyty, w której uwzględniono tłuszczaki, tłuszczaki zarodkowe, zimowiaki i inne guzy łagodne zawierające tkankę tłuszczową, takie jak: mięśniakotłuszczak (myolipoma), naczyniakomięśniakotłuszczak (angiomyolipoma), myelolipoma, potworniak (teratoma). Druga grupa to pierwotne nowotwory złośliwe zawierające adipocyty, do których zaliczają się Cetłuszczakomięsak i niedojrzały potworniak. Trzecia grupa to pierwotne nowotwory łagodne niezawierające adipocytów położone w tłuszczu wewnątrzbrzusznym. To bogata grupa reprezentowana przez zmiany torbielowate oraz lite. Czwarta grupa obejmuje pierwotne nowotwory złośliwe niezawierające adipocytów położone w tłuszczu wewnątrzbrzusznym. To rzadko spotykane zmiany i dotyczą głównie mięsaków: włókniakomięsaka (fibrosarcoma), włókniaka histiocytarnego złośliwego (malignant fibrous histiocytoma), obłoniaka (hemangiopericytoma), mięśniakomięsaka gładkokomórkowego (leiomyosarcoma). Nabłonkowopodobnym nowotworem złośliwym występującym w tej lokalizacji jest międzybłoniak. Ostatnią, piątą grupę, stanowią wtórne nowotwory złośliwe niezawierające adipocytów położone w tłuszczu wewnątrzbrzusznym. Jest to najliczniejsza grupa patologii, w której zdecydowanie przeważają ogniska rakowe. W każdej z wymienionych grup patologii starano się przedstawić cechy sonograficzne poszczególnych zmian oraz możliwości diagnostyki różnicowej. Zaletą ultrasonografii jest w zdecydowanej większości przypadków możliwość uzyskania pod jej kontrolą diagnostycznego materiału cytologiczno-histopatologicznego.

Słowa kluczowe: tłuszcz wewnątrzbrzuszny, nowotwory łagodne, nowotwory złośliwe, różnicowanie, ultrasonografia