Porównanie badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego w lokalizacyjnej diagnostyce przedoperacyjnej przytarczyc u chorych z pierwotną, wtórną i trzeciorzędową nadczynnością – doświadczenia własne
J Ultrason 2017; 17: 17–22.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0002
STRESZCZENIE

Do rutynowo stosowanych metod diagnostyki obrazowej należy ultrasonografia i scyntygrafia. Algorytm diagnostyczny jest zróżnicowany, w zależności od badanej populacji oraz doświadczenia badających. W pracy przeanalizowano retrospektywnie wyniki badań 96 chorych z pierwotną, wtórną i trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc. U wszystkich chorych wykonano badanie scyntygraficzne z użyciem znacznika 99mTc-MIBI techniką dwufazową i subtrakcyjną. Badanie ultrasonograficzne szyi wykonano w trybie B w prezentacji dwuwymiarowej. Dokonano analizy 172 przytarczyc. Czułość i swoistość scyntygrafii wyniosły odpowiednio 68% i 60%, natomiast czułość ultrasonografii odpowiednio 49% i 85%. W obu metodach diagnostycznych widocznych było 76 przytarczyc. Badanie ultrasonograficzne uwidoczniło dodatkowo 19 przytarczyc niewidocznych w scyntygrafii. Scyntygrafia uwidoczniła 76 gruczołów niewidocznych w ultrasonografii. Zakładając, że za dodatni wynik uważa się zdolność do umiejscowienia przytarczycy przynajmniej w jednej z metod, uzyskano czułość 76% i swoistość 50%. Zakładając, że dodatni wynik to zdolność do umiejscowienia przytarczycy w obu metodach jednocześnie, uzyskano niską czułość (37%), swoistość zaś wzrosła do 95%. Scyntygrafia wykazała większą czułość niż badanie ultrasonograficzne w diagnostyce lokalizacyjnej powiększonych przytarczyc, ultrasonografia charakteryzowała się wyższą swoistością. Łączne zastosowanie badania scyntygraficznego i ultrasonograficznego pozwoliło na uzyskanie wysokiej, 95-procentowej swoistości w diagnostyce powiększonych przytarczyc. W świetle uzyskanych wyników badania scyntygraficzne i ultrasonograficzne uzupełniają się i powinny być stosowane łącznie.

Słowa kluczowe: przytarczyce, MIBI, scyntygrafia przytarczyc, nadczynność przytarczyc, badanie ultrasonograficzne szyi