Grubość kompleksu intima–media oraz występowanie blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych w populacji lubelskiej z uwzględnieniem niektórych współistniejących jednostek chorobowych
J Ultrason 2018; 18: 133–139
DOI: 10.15557/JoU.2018.0019
STRESZCZENIE

Wstęp: Miażdżyca (arterioskleroza) to przewlekła choroba naczyń tętniczych o podłożu zwyrodnieniowo-zapalnym. Patologia miażdżycy jest złożona, a proces miażdżycowy ma charakter wieloczynnikowy, nie do końca poznany. W inicjowaniu zmian miażdżycowych biorą udział różne czynniki ryzyka, do których zalicza się m.in. zaburzenia gospodarki lipidowej, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Jedną z metod diagnozowania miażdżycy jest ocena grubości kompleksu intima–media za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy grubością kompleksu intima–media w prawej i lewej tętnicy szyjnej oraz obecnością blaszki miażdżycowej a występowaniem jednej z trzech wymienionych wyżej jednostek chorobowych w populacji lubelskiej. Materiał i metody: Badaniem objęto losowo 121 osób z populacji lubelskiej. Badanych poproszono o wypełnienie ankiety. W kolejnym kroku badani byli kwalifikowani do ultrasonograficznej oceny grubości kompleksu intima–media. Oceniano także występowanie blaszki miażdżycowej w obrazie ultrasonograficznym. Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w grubości kompleksu intima–media z uwzględnieniem występowania wskazanych jednostek chorobowych: hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Stwierdzono również istnienie zależności pomiędzy obecnością blaszki miażdżycowej a występowaniem wskazanych jednostek chorobowych u badanych. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły, że istnieją zależności pomiędzy grubością kompleksu intima–media w prawej i lewej tętnicy szyjnej oraz obecnością blaszki miażdżycowej a współwystępowaniem opisywanych jednostek chorobowych u badanych w populacji lubelskiej.

Słowa kluczowe: grubość kompleksu intima–media tętnicy szyjnej, blaszka miażdżycowa, ultrasonografia dopplerowska, tętnica szyjna wspólna