Obraz ultrasonograficzny guzów szyi w badaniu z zastosowaniem metody dopplerowskiej
J Ultrason 2018; 18: 96–102
DOI: 10.15557/JoU.2018.0014
STRESZCZENIE

Cel pracy:Celem pracy była analiza obrazu ultrasonograficznego guzów szyi oraz ustalenie charakterystycznych cech umożliwiających różnicowanie poszczególnych patologii. Materiał i metody: W badanej grupie było 57 chorych: 16 z przyzwojakiem tętnicy szyjnej wspólnej, 9 z guzem neurogennym, 8 z malformacją żylną, 12 z torbielą szyi, 6 z tłuszczakiem, 5 z tętniakiem tętnicy szyjnej oraz 1 z laryngocele. Wyniki: Wszystkie przyzwojaki były położone w podziale tętnicy szyjnej wspólnej; prezentowały liczne naczynia o niskooporowym przepływie krwi oraz większe prędkości i niższe wartości oporu naczyniowego w tętnicy szyjnej zewnętrznej po stronie guza. Guzy neurogenne miały utkanie homogenne (7/9) lub niejednorodne (2/9). W czterech guzach schwannoma unaczynienie było bogate lub umiarkowane, u pozostałych chorych skąpe; wartości prędkości oraz współczynników oporu przepływu krwi w tętnicach szyjnych zewnętrznych były obustronnie porównywalne. Jedna torbiel boczna szyi zawierała drobne, rozproszone wewnętrzne odbicia, pozostałe zmiany były bezechowe, wszystkie ze wzmocnieniem akustycznym, bez sygnałów przepływu krwi. Laryngocele miało postać hipoechogenicznej, nieunaczynionej zmiany położonej w bezpośrednim sąsiedztwie krtani. Tłuszczaki były dobrze odgraniczonymi, hipoechogenicznymi guzami o regularnych obrysach i jednorodnej echostrukturze, bez cech przepływu krwi. Malformacje żylne miały postać hipoechogenicznych, nieregularnych przestrzeni, podatnych na ucisk, o żylnym spektrum przepływu krwi. Tętniaki tętnic szyjnych miały postać dobrze odgraniczonych, hipoechogenicznych przestrzeni w łączności z tętnicą szyjną, ze zwolnionym, turbulentnym przepływem krwi. Wnioski: Dopplerowskie badanie ultrasonograficzne wykazuje cechy charakterystyczne dla poszczególnych guzów szyi. Odróżnienie zmian litych od płynowych, echostruktura i lokalizacja, cechy przepływu krwi i typ unaczynienia tworzą kompozycje objawów pomocne w różnicowaniu zmian ogniskowych.

Słowa kluczowe: malformacja żylna, przyzwojak, tętniak, tłuszczak, ultrasonografia dopplerowska