Obraz USG złośliwych guzów kostnych u dzieci – analiza przypadków dziewięciu pacjentów z lat 2011–2016
J Ultrason 2018; 18: 103–111
DOI: 10.15557/JoU.2018.0015
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Diagnostyka guzów kostnych – w tym guzów o charakterze złośliwym – opiera się na klasycznych metodach radiologicznych, takich jak zdjęcia radiologiczne i tomografia komputerowa, z dokładną oceną zaawansowania miejscowego w badaniu rezonansu magnetycznego. Badanie ultrasonograficzne nie jest ujmowane w algorytmach diagnostycznych jako metoda służąca wykrywaniu tego typu patologii. Coraz częstsze wykonywanie badań ultrasonograficznych układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci jako pierwsza metoda obrazowania, a w wielu przypadkach jako jedyna metoda diagnostyczna powoduje potrzebę znajomości obrazów sonograficznych guzów kostnych, aby odpowiednio wcześnie zasugerować możliwość takiego rozpoznania, a po jego weryfikacji podjąć leczenie bez istotnego opóźnienia. Cel pracy: Celem pracy jest określenie zmian w obrazie sonograficznym mogących wskazywać na obecność złośliwego guza kostnego, które powinny zasugerować osobie wykonującej badanie ultrasonograficzne konieczność dalszej diagnostyki w tym kierunku. Materiał i metoda: W niniejszej pracy dokonano analizy 10 przypadków guzów kostnych u 9 dzieci, u których wykonano badanie ultrasonograficzne na początku algorytmu diagnostycznego przed postawieniem rozpoznania histopatologicznego oraz rozpoczęciem leczenia. Ocenie poddano sonograficzne cechy wskazujące na obecność guza. Wyniki: W grupie 9 pacjentów na podstawie obrazów zmiany w badaniu ultrasonograficznym zdiagnozowano 8 złośliwych guzów kostnych, potwierdzonych histopatologicznie: 4 zmiany o charakterze osteosarcoma, 4 zmiany o charakterze mięsaka Ewinga. W jednym przypadku na podstawie badania ultrasonograficznego ustalono rozpoznanie dwóch guzów kostnych bez określenia ich charakteru – złośliwy/łagodny oraz pierwotny/wtórny. Wnioski: Badanie ultrasonograficzne w analizowanych przypadkach pozwoliło na ustalenie prawidłowego rozpoznania ogniskowej zmiany kostnej, a w większości przypadków (8/9) dało obraz sugerujący jej złośliwy charakter oraz konieczność dalszej diagnostyki i objęcia leczeniem.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, doppler mocy, guzy kostne, destrukcja kostna, elastografia