Wstrzyknięcie trombiny pod kontrolą ultrasonografii w leczeniu tętniaków rzekomych po zabiegach z przezskórnego dostępu tętniczego
J Ultrason 2018; 18: 85–89
DOI: 10.15557/JoU.2018.0012
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności przezskórnego wstrzyknięcia trombiny pod kontrolą ultrasonografii jako sposobu leczenia tętniaka rzekomego w miejscu dostępu tętniczego. Materiał i metody: W Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie leczeniu poddano 148 pacjentów z jatrogennymi tętniakami rzekomymi w miejscu dostępu tętniczego, przy czym 142 pseudotętniaki były umiejscowione w tętnicy udowej wspólnej, 3 w tętnicy ramiennej oraz pozostałe 3 w tętnicy promieniowej. W badaniu udział wzięło 77 kobiet i 71 mężczyzn (średni wiek 64,5 ± 14 lat). Pacjentów kwalifikowano do przezskórnego wstrzyknięcia trombiny po wykonaniu badania ultrasonograficznego z funkcją dopplera w celu oceny wielkości i morfologii tętniaka rzekomego oraz wykluczenia obecności przetoki tętniczo-żylnej. Wyniki: W przedstawionym badaniu skuteczność leczenia po pierwszym wstrzyknięciu trombiny uzyskano u 94,8% (128/135) pacjentów. Dodatkowa dawka trombiny wynosząca 400 j.m. podana po upływie 24 godzin okazała się skuteczna u 5 na 7 pacjentów, u których podczas badania kontrolnego stwierdzono rekanalizację. Skuteczność leczenia metodą przezskórnego wstrzyknięcia trombiny pod kontrolą ultrasonografii uzyskano u 98,5% (133/135) badanych. Wnioski: Z przedstawionego w niniejszej pracy 10-letniego doświadczenia oraz doniesień z piśmiennictwa wynika, że przezskórna podaż trombiny pod kontrolą ultrasonografii stanowi skuteczną i bezpieczną metodę leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych w miejscu dostępu tętniczego.

Słowa kluczowe: ultrasonografia zabiegowa, trombina, tętniak rzekomy