Wpływ płci i wskaźnika masy ciała na morfologię podskórnej tkanki tłuszczowej ud wizualizowanej za pomocą ultrasonografii – badanie wstępne
J Ultrason 2019; 19: 105–112
DOI: 10.15557/JoU.2019.0015
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Ponieważ wartość ochronna podskórnej tkanki tłuszczowej na udach w stosunku do ryzyka sercowo-naczyniowego została już opisana w doniesieniach naukowych, ważne jest zwrócenie większej uwagi na ocenę tego ryzyka. Cel badania: Celem pracy była ocena wpływu wskaźnika masy ciała oraz płci na morfologię podskórnej tkanki tłuszczowej na udach wizualizowanej za pomocą ultrasonografii. Materiał i metoda: Zbadano populację liczącą 40 ochotników w wieku 20–50 lat. U wszystkich osób wykonano ultrasonograficzne badanie podskórnej tkanki tłuszczowej w trzech lokalizacjach: na przedniej, tylnej i bocznej stronie uda w ⅓ dystalnej części. Badania zarchiwizowano i oceniono następujące parametry: grubość podskórnej tkanki tłuszczowej, grubość powierzchownej i głębokiej podskórnej tkanki tłuszczowej. Wyniki: Badanie wykazało istotne różnice w architekturze podskórnej tkanki tłuszczowej warunkowane płcią. W grupie mężczyzn zaobserwowano istotnie cieńszą warstwę nie tylko podskórnej tkanki tłuszczowej ogółem (0,65 vs. 1,67 cm, p <0,0001), lecz także jej głównych przedziałów. Ponadto u kobiet zaobserwowano silną dodatnią korelację pomiędzy indeksem masy ciała a grubością wszystkich ocenianych warstw podskórnej tkanki tłuszczowej. Nie stwierdzono zależności pomiędzy grubością poszczególnych warstw podskórnej tkanki tłuszczowej a wskaźnikiem masy ciała w populacji ogólnej. Wnioski: Przedstawione dane wskazują, że płeć jest ważnym czynnikiem określającym architekturę podskórnej tkanki tłuszczowej uda. Badanie ultrasonograficzne podskórnej tkanki tłuszczowej może być użytecznym narzędziem prognostycznym w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe: podskórna tkanka tłuszczowa, udo, płeć, BMI, ultrasonografia