Nowe metody obrazowania w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
J Ultrason 2020; 20: e61–e66
DOI: 10.15557/JoU.2020.0010
STRESZCZENIE

Pomimo publikacji kolejnych wytycznych systematyzujących wiedzę dotyczącą danego zagadnienia infekcyjne zapalenie wsierdzia pozostaje dużym wyzwaniem diagnostyczno-leczniczym. Przyczynia się do tego m.in. rozmaity przebieg procesu chorobowego oraz mnogość potencjalnych powikłań obarczonych dużą śmiertelnością. Prezentujemy przypadek naszego pacjenta, 48-letniego policjanta, u którego proces zapalny toczący się na zastawce aortalnej doprowadził do zatorowości obwodowej w ośrodkowym układzie nerwowym, nerce, śledzionie oraz w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Złożoność sytuacji klinicznej wymagała współpracy specjalistów wielu dziedzin medycyny oraz łącznego zastosowania rozmaitych metod diagnostyki obrazowej, w tym ultrasonograficznej. Pozwoliło to na postawienie właściwej diagnozy oraz miało kluczową rolę w zaplanowaniu i monitorowaniu procesu leczniczego.

Słowa kluczowe: infekcyjne zapalenie wsierdzia, obrazowanie wielomodalne, osteodiscitis, endocarditis team, echokardiografia