Porównanie wskaźników oporu naczyniowego w tętnicy macicznej i w tętnicy ocznej u pacjentek ze stanem przedrzucawkowym i prawidłowym ciśnieniem tętniczym w badaniu dopplerowskim
J Ultrason 2020; 20: e95–e99
DOI: 10.15557/JoU.2020.0015
STRESZCZENIE

Wstęp: Stan przedrzucawkowy to choroba cechująca się występowaniem nadciśnienia tętniczego i białkomoczu w czasie ciąży, a objawy pojawiają się zwykle w 3. trymestrze. Nadciśnienie tętnicze powoduje zmiany hemodynamiczne. Oczekuje się zatem, że u kobiet ze stanem przedrzucawkowym widma prędkości przepływu w tętnicy macicznej i tętnicy ocznej będą inne. W przebiegu tej choroby pojawiają się zmiany naczyniowe, które w konsekwencji wywołują zmiany hemodynamiczne. Cel: Celem badania było porównanie wartości wskaźnika oporu naczyniowego w tętnicy macicznej i ocznej u pacjentek ze stanem przedrzucawkowym oraz u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym w badaniu dopplerowskim. Metody: W niniejszym przekrojowym badaniu obserwacyjnym za pomocą ultrasonografii oceniono tętnicę oczną i maciczną u 60 kobiet w 2. i 3. trymestrze ciąży w celu porównania wartości wskaźnika oporu w tych tętnicach u pacjentek ze stanem przedrzucawkowym i u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Do badania włączono 30 kobiet ze stanem przedrzucawkowym i 30 kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym; udział był dobrowolny. Protokół badania zatwierdziła Niezależna Komisja Bioetyczna Uniwersytetu w Lahaurze. Wyniki: Średnia wartość wskaźnika oporu naczyniowego w tętnicy macicznej wynosiła 0,50 ± 0,08 u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym oraz 0,64 ± 0,09 u kobiet ze stanem przedrzucawkowym; p < 0,001. Średnia wartość wskaźnika oporu naczyniowego w tętnicy ocznej wynosiła 0,70 ± 0,05 u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym oraz 0,63 ± 0,04 u kobiet ze stanem przedrzucawkowym; p < 0,001. Wnioski: Odnotowano istotną ujemną korelację między wskaźnikiem oporu naczyniowego w tętnicy macicznej i ocznej u pacjentek ze stanem przedrzucawkowym oraz znamienną dodatnią korelację u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Stan przedrzucawkowy można z łatwością rozpoznać w badaniu dopplerowskim na podstawie zmian hemodynamicznych pojawiających się w konsekwencji zmian naczyniowych w tętnicach macicznej i ocznej.

Słowa kluczowe: stan przedrzucawkowy, wskaźnik oporu naczyniowego, tętnica maciczna, tętnica oczna, doppler